MAN Trucker’s World deelnamevoorwaarden voor prijzenspellen

I. Geldigheidsbereik

 

Deze deelnamevoorwaarden gelden voor alle prijzenspellen die door MAN Trucker’s World worden georganiseerd. Ze gelden in voorkomend geval aanvullend op bijzondere deelnamevoorwaarden, indien en voor zover die met het betreffende prijzenspel worden bekendgemaakt. Met de deelname erkent iedere deelnemer onherroepelijk deze deelnamevoorwaarden, evenals de bij ieder prijzenspel afzonderlijk genoemde deelnamevoorwaarden en deelnametermijnen.

 

 

II. Deelname

 1. Iedere meerderjarige persoon mag deelnemen. Minderjarigen mogen deelnemen als de wettelijke vertegenwoordiger schriftelijk onherroepelijk instemt met de deelname.
 2. Voorwaarde voor deelname is de opgave van een geldig postadres en een geldig e-mailadres. Als deze niet beschikbaar zijn, is deelname niet mogelijk.
 3. Deelname aan een prijzenspel vindt plaats op basis van de bij ieder prijzenspel afzonderlijk genoemde deelnamevoorwaarden. Aanmeldingen die niet aan de op enig moment geldende deelnamevoorwaarden voldoen, worden van deelname uitgesloten.
 4. Per persoon is slechts een deelname mogelijk. Als een persoon meerdere keren aan een prijzenspel deelneemt, heeft MAN Trucker’s World het recht om de deelname te weren en de persoon van de loting uit te sluiten.
 5. Als de deelname de toezending van materialen vereist, verzekert iedere deelnemer, enige eigenaar en houder van alle gebruiks- en exploitatierechten van het ingezonden materiaal te zijn en MAN tegen eventuele vorderingen van derden te vrijwaren. Met de toezending kent iedere deelnemer het eigendom evenals uitgebreide gebruiks- en exploitatierechten van het toegezonden materiaal toe aan MAN Trucker’s World, tenzij de deelnemer samen met de toezending schriftelijk verklaart bezwaar te maken.
 6. MAN Trucker’s World behoudt zich het recht voor om de naam van de winnaar publiekelijk bekend te maken. De winnaar gaat hiermee akkoord, tenzij hij tegen een dergelijke bekendmaking bij de deelname bezwaar maakt.
 7. De sluitingsdatum voor de inzending wordt telkens afzonderlijk in het prijzenspel bekendgemaakt.

 

III. Organisatie en prijs

 1. Bij meerdere deelnemers en/of meerdere juiste inzendingen beslist het lot of beslissen de in het betreffende prijzenspel vermelde deelnamevoorwaarden.
 2. Alleen de uitgelote deelnemers worden per e-mail of per post in kennis gesteld. Als MAN Trucker’s World over het adres van een uitgelote deelnemer beschikt, behoudt MAN Trucker’s World zich het recht voor de prijs samen met de kennisgeving te verzenden.
 3. De prijs wordt bij het betreffende prijzenspel afzonderlijk vermeld. De prijs bestaat uitsluitend uit de door MAN Trucker’s World vermelde omvang. Eventuele kosten die door de acceptatie van de prijs ontstaan, zoals in voorkomend geval reiskosten, kosten voor maaltijden en verblijfkosten gaan ten laste van de winnaar.
 4. Contante uitbetaling van de waarde van de prijs, ruilen van de prijs en overdracht aan derden zijn uitgesloten.
 5. MAN Trucker’s World behoudt zich het recht voor om de naam van de winnaar publiekelijk bekend te maken. De winnaar gaat hiermee akkoord.
 6. MAN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voor de winnaar door de acceptatie of het gebruik van de betreffende prijs ontstaat.
 7. De gerechtelijke weg is voor het overige uitgesloten.

 

Gegevensbescherming

 

Om een prijzenspel te kunnen organiseren, moet MAN Trucker’s World beschikken over persoonsgegevens van deelnemers, zoals naam en adres. Persoonsgegevens die naar MAN Trucker’s World in het kader van de deelname aan een prijzenspel worden gezonden, worden door MAN Trucker’s World uitsluitend voor de organisatie en afhandeling van het prijzenspel opgeslagen, verwerkt en gebruikt. Desgewenst verstrekt MAN Trucker’s World iedere deelnemer gratis informatie over alle persoonsgegevens die zijn opgeslagen.